« Styremøtereferat av 20.03.2024

Styremöte 20.03.2024 kl 1900 i klubbhuset.

Innkalling til styremöte 20.03.2024
Tilstede: Björn E, Jörn M, Svein K, Öystein R, Steinar K møtt som pir koordinator ,Björnar M.

Agenda :
1. Forberedelse til årsmöte, tidspunkt og sted.
2. Rapport fra utvalg:
3. Årsrapport for KBF
4. Regnskap og budsjett.
5. Frister for innkomne forslag.
6. Eventuelt.

1. Årsmöte holdes den mandag 22 april i klubbhuset kl 1900
Anonse i SVA og det sendes ut melding via SMS til alle medlemmer som er ajur med
kontingent og er oppfört i vårt medlemsregister.
2. Utvalgene rapporterer at all aktivitet er som normalt og viser til tidligere år.
Årsrapport:
3. Årsrapport viser en rolig og normal drift uten noen form for vansker.
Ny brygge er under arbeid og vil bli ferdig i löpet av 2024 med samme utforming som
brygge levert 2023.
Det er pr dags dato 183 medlemmer som er registrert
Det er i alt registrert 13 utmeldinger
Det er kommet til 3 nye som har sökt om medlemsskap.
Havnekommiteen vil ta kontroll med mere av pir admin samt at traktorutvalget går inn i
havneutvalget og flere vil få tilgang på bruk av traktor.
Det har vert 3 anlöp av brukere av gjestehavn og det har vert fine og gode tilbakelelding
er som gir oss ros og takk for et fint opphold i havna vår.
Det har vært avholdt i alt 3 styremøter som har vært innklaldt via messenger og kontakt
med stye om nödvendigheten av styremöter noe som ikke har vist seg nödvendig.
Det har fra havnekommitene vært jobbet meget godt med ting som anngår drift av KNF
alt fra dugnader ut/opptak av anlegg samt den daglige driften.
Alt i alt så har året vært uten komplikasjoner og de som er aktive på dugnader og drift
har gjort en meget god jobb.
4. Det ble gjennomgang av regnskap og styret godkjente dette og undertegning av
dokumenter ble gjort .
Budsjett for vidre drift ble lagt til grunn av budsjett for 2023 med en ökning på 10% med
tanke på den utvikling av priser som er i Norge for tiden.
5. Frister for innkomne forslag som skal behandles på årsmø 2024 må være kommet til

styre senest den 14 .04 2024
6. Under punkt eventuelt ble det snakket om året som har gått og at den vidre drifta
fortsetter som det som har vært.
Det ble imidlertid snakket om de båter som ligger på omradet som KBF driver med
festekontrakt og at ytterligere meldinger til båteiere vil komme så snart kontrakten er på
plass.

Møte ble avsluttet kl 2105

Björnar Moen
Leder